Poppy Folk Club, Nottingham, Sunday 16 September 2018